Đà Nẵng ban hành Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà

Phát triển điện mặt trời trên mái nhà

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Theo đó, Đề án đặt ra mục tiêu chung, đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn thành phố khoảng 169,54 MW (khoảng 17,76% tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 247.535 MWh, đóng góp khoảng 3,89% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (6.355.600 MWh); đến năm 2030, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn thành phố khoảng 293,92 MW (khoảng 30,78% tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 429.128 MWh, đóng góp khoảng 4,8% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (8.939.600 MWh) và đến năm 2035, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn thành phố khoảng 402,24 MW (khoảng 42,13% so với tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 587.273 MWh, đóng góp khoảng 4,84% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (12.127.700 MWh).

Đề án đề ra các nhóm giải pháp hỗ trợ đầu tư và phát triển điện mặt trời trên mái nhà bao gồm: Giải pháp về chính sách, đầu tư; Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp về nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước và Giải pháp về xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu, hợp tác phát triển. Cụ thể:

Thành phố sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách thành phố để thực hiện kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà theo từng giai đoạn 5 năm, trong đó chú trọng phát triển điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công và các mái nhà trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư điện mặt trời mái nhà (lĩnh vực năng lượng mới) được hưởng các hỗ trợ về lãi suất vay theo Nghị quyết số 149/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố.

Nâng cao năng lực quản lý phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương nhằm thống nhất mục tiêu, định hướng và lộ trình phát triển trong từng giai đoạn, đồng bộ tại các cấp quản lý; Tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế trong nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc phát triển nguồn nhân lực về điện mặt trời, nâng cao nhận thức và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời.

Để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, UBND thành phố cũng đề ra việc xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà thành phố Đà Nẵng giai đoạn 05 năm và kế hoạch hàng năm để thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đánh giá hiệu quả và xây dựng, điều chỉnh lộ trình phát triển cho phù hợp, trong đó tập trung xây dựng và triển khai đề án phát triển điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công đáp ứng mục tiêu đề ra;

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, thẩm định dự án, cấp phép xây dựng, giám sát hoạt động đầu tư điện mặt trời mái nhà;

Tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực đầu tư phát triển điện mặt trời, công khai các kết quả khảo sát và bản đồ tiềm năng kỹ thuật điện mặt trời để nhà đầu tư, người dân thuận lợi trong quá trình đầu tư lắp đặt.

Tranh thủ các nguồn vốn tài trợ ODA, phi chính phủ nước ngoài để nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và các hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư điện mặt trời mái nhà;

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức hội thảo về chính sách, cơ chế của Nhà nước, các mô hình hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân về lợi ích của việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, góp phần thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà;

Đẩy mạnh tổ chức hội nghị, hội thảo kết nối cung cầu giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp, trung tâm thương mại – dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, người dân và các đơn vị cung ứng mô hình, giải pháp về kỹ thuật, tài chính trong lĩnh vực điện mặt trời để khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển điện mặt trời.

Phát triển điện mặt trời trên mái nhà
Phát triển điện mặt trời trên mái nhà

UBND thành phố giao Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; UBND các quận, huyện; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực Quyết định hiệu quả để khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời trên địa bàn, góp phần xây dựng Đà Nẵng là thành phố phát triển bền vững, môi trường.

Theo đánh giá, Đà Nẵng có số giờ nắng trung bình 2.100 giờ/năm, cường độ bức xạ trung bình 4,89kWh/m2/ngày. Qua đó, tiềm năng từ năng lượng mặt trời để sản xuất điện là 0,733kWh/m2/ngày.

HIỀN TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *